Privacy policy

/Privacy policy
Privacy policy2019-02-05T16:31:23+01:00

PRIVACY POLICY

Librae Fiscaal Juristen (handelsnaam van Antares BV, KvK 51171384).

Librae Fiscaal Juristen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Librae Fiscaal Juristen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee:
– dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
– dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– dat wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Librae Fiscaal Juristen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Librae Fiscaal Juristen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
– Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Librae Fiscaal Juristen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam, voornaam, voorletters, geslacht;
– Adres en woonplaats;
– E-mailadres en telefoonnummer.
Indien Librae Fiscaal Juristen de aangifte inkomstenbelasting voor u verzorgt, kunnen tevens de volgende persoonsgegevens van u gevraagd worden:
– Geboortedatum;
– BSN;
– Burgerlijke staat en gegevens over uw (eventuele) fiscale partner en kinderen;
– Inkomensgegevens en andere gegevens over uw financiële situatie.
Bij het verzorgen van belastingaangiften en het aanvragen van toeslagen moet Librae Fiscaal Juristen het BSN verwerken. Bovendien verplicht de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Librae Fiscaal Juristen om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.
Uw persoonsgegevens worden door Librae Fiscaal Juristen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de volgende periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële en fiscale administratie voor maximaal 7 jaar.
Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij hebben te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens en die wetgeving gaat voor. De wettelijke bewaartermijn is 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van lead, prospect en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van een lead, prospect en/of geïnteresseerde worden door Librae Fiscaal Juristen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
– Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Librae Fiscaal Juristen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam, voornaam, voorletters, geslacht;
– Adres en woonplaats;
– E-mailadres en telefoonnummer.
Uw persoonsgegevens worden door Librae Fiscaal Juristen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een lead, prospect en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– het verzorgen van de (financiële) administratie;
– het samenstellen van (financiële) jaaroverzichten en jaarrekeningen;
– het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting;
– het aanvragen van toeslagen en voorlopige aanslagen en overige fiscale dienstverlening.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Librae Fiscaal Juristen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Librae Fiscaal Juristen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beëindiging en teruggave/vernietiging persoonsgegevens
Gezien onze wettelijke bewaarplicht en andere wet- en (beroeps)regelgeving kunnen wij over het algemeen niet voldoen aan een eventueel verzoek van de klant tot vernietiging of teruggave van de persoonsgegevens bij einde van onze opdracht tot dienstverlening. Mocht dit wel mogelijk zijn, bijvoorbeeld na verloop van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, dan zullen wij aan dit verzoek meewerken. De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de opdracht zijn voor rekening van de klant. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! Contactgegevens Librae Fiscaal Juristen Der Boede 6, 7608 LL Almelo, info@librae.eu

Contact